วิชาคอมพิวเตอร์(รหัสง13101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เศรษฐชาติ แหงมงาม โรงเรียนภัทรวิทยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ขนาดตัวอักษรปกติที่ใช้ ควรใช้เท่าใด
   12
   14
   16
   18

ข้อที่ 2)
Font ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย มักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร
   UPC
   ICU
   CPU
   IPC

ข้อที่ 3)
การทำตัวหนา ใช้คำสั่งใด
   Ctrl + B
   Ctrl + Z
   Ctrl + S
   Ctrl + C

ข้อที่ 4)
การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด
   Ctrl + O
   Ctrl + I
   Ctrl + U
   Ctrl + B

ข้อที่ 5)
การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้
   รูปแบบ
   มุมมอง
   แก้ไข
   เครื่องมือ

ข้อที่ 6)
การย่อและขยายหน้าจอ โดยปกติแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
   25%
   50%
   80%
   100%

ข้อที่ 7)
โดยปกติเครื่องมือที่กำหนดไว้อัตโนมัติ คือข้อใด
   วาดภาพ
   มาตรฐาน
   ทำรูปแบบ
   ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 8)
ข้อควรระวังในการปรับตารางให้สวยงาม คือข้อใด
   การใส่แรเงา
   การปรับขนาด
   การใส่เส้นขอบ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9)
"Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
   บันทึกแฟ้มข้อมูล
   เปิดแฟ้มข้อมูล
   แก้ไขแฟ้มข้อมูล
   ลบแฟ้มข้อมูล

ข้อที่ 10)
ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร
   TXT
   DOC
   JPEG
   BMP