การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์


วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
                ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   เมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง
วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์  (Keyboard)
                1.  ปันฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ
                2.  อย่าทำน้ำหกถูกแผงแป้นพิมพ์
                3.  คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน
วิธีการดูแลรักษาจอภาพ  (Monitor)
                1.  ทำความสะอาดหน้าจอ
                2.  อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ
วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์  (Printer)
                1.  ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
                2.  เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อย ๆ ดึงออก
วิธีการดูแลรักษาเมาส์  (Mouse)
                1.  ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์  (Mouse  pad)   ทุกครั้ง
                2.  อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น
                3.  ทำความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง
วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง  (CASE)
                1.  ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
                2.  ไม่ควรทำน้ำหรืออาหารหกใส่เครื่อง
การดูแลรักษาแผ่นดิสก์  (Diskette)
                1.  ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียก
                2.  ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปเข้าใกล้กับวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก
                3.  ไม่ควรนำแผ่นดิสก์ไปวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
                4.  ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นดิสก์  ถ้าจะต้องเขียนให้เขียนลงบนป้ายชื่อที่มีไว้สำหรับติดบนแผ่นดิสก์
                5.  ไม่ควรงอแผ่นดิสก์   เพราะอาจจะทำให้แผ่นชำรุดและอาจจะทำให้ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้
                6.  ห้ามนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์   ในขณะที่กำลังอ่านข้อมูล   ซึ่งเราจะสังเกตได้จากไฟกระพริบที่เครื่องคอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาแผ่นซีดีรอม  (CD-ROM)
                1.  ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่อง  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ
                2.  ไม่ควรขีดหรือเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี  เนื่องจากจะทำให้แผ่นซีดีเกิดรอยขีดข่วนและเสียหาย  ใช้งานไม่ได้
                3.  การจับแผ่นซีดีที่ถูกต้อง  ควรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่ลงไปที่ช่องตรงกลางของแผ่น  แล้วใช้นิ้วอื่นจับตรงส่วนของของแผ่น  ไม่ควรใช้มือจับบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังแผนซีดี  เนื่องจากคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกบนมืออาจทำให้แผ่นซีดีใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร
                4.  ไม่ควรงอแผ่นซีดี  เนื่องจากแผ่นซีดีเป็นพลาสติกแข็งไม่มีความยืดหยุ่น  ซึ่งอาจจะทำให้แผ่นซีดีมีโอกาสแตกหักได้ง่าย