แผนกอนุบาล

นางมีนา ทรรศนะปัญญา

นางสาวอรณี นวลจันทร์

นางสาวรัศมี อินอุดออน

นางสาวพัชรินทร์ หอมพิกุล

นางสาวจันทร์จิรา อาลัย

นางสาววิลาวรรณ สุรเนตร

นางสาวกาญจนา กินตาว

นางวรางคณา เทือกจันคำ

 

 

 

2.  เป้าหมายของโรงเรียน  (School  Goals)

  1. ด้านวิชาการ  (ระดับก่อนประถมศึกษา)

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  สามารถนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้

1.  ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน

2.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยมีสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เอื้อต่อการเรียนมาประยุกต์ใช ้
ในการจัดกิจกรรม และจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด็ก

3.  มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ครบทุกด้าน จากการ
สังเกตสัมภาษณ์ แฟ้มผลงานเด็กแล้วรายงานพัฒนาการ
เด็กถึงผู้ปกครอง

เด็กมีพัฒนาการพร้อมทุกด้านและเกิดการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ร้อยละ 90

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิม
ที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็กพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุข  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตพัฒนา
ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมตามวัย  มีสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

แผนการดำเนินงานตามจุดเน้นด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับก่อนประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา  2552

ปีการศึกษา  2553

ปีการศึกษา  2554

1.  ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรและจัด
ทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน

1.2  สำรวจความต้องการของผู้ปกครองในการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

1.3  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

1.4  จัดทำบันทึกงานธุรการประจำชั้น

1.5  ดำเนินการนิเทศทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน

1.2  สำรวจความต้องการของผู้ปกครองในการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

1.3  พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

1.4  พัฒนาเอกสารบันทึกงานธุรการประจำชั้น

1.5  ดำเนินการนิเทศทั้งในระบบและนอกระบบ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอด
คล้องกับความต้องการของชุมชน

1.2  สำรวจความต้องการของผู้ปกครอง
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

1.3  พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็ก

1.4  พัฒนาเอกสารบันทึกงานธุรการประจำ
ชั้น

1.5  ดำเนินการนิเทศทั้งในระบบและนอก
ระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1.6  สรุปรายงานผล

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา  2552

ปีการศึกษา  2553

ปีการศึกษา  2554

2.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ  โดยมีสื่อและแหล่งการเรียนร ู้
ในชุมชนที่เอื้อต่อการเรียนมาประยุกต์
ใช้ในการจัดกิจกรรมและจัดแสดง
นิทรรศการผลงานเด็ก

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  พัฒนาห้องศูนย์การเรียนให้มีสื่อเสริมพัฒนา
การอย่างต่อเนื่อง

1.2  ผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

2.  โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่
หลากหลาย

2.2  สำรวจแหล่งการเรียนรู้และเชิญวิทยากรท้อ
งถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรม

2.3  ส่งเสริมในเด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนและฝึกทักษะการเรียนรู้
จากคอมพิวเตอร์

2.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก
โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

2.5  จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  พัฒนาห้องศูนย์การเรียนให้มีสื่อเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

1.2  พัฒนาการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

2.  โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
2.1 พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีที่หลากหลาย

2.2  สำรวจแหล่งการเรียนรู้และเชิญวิทยา
กรท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ

2.3  ส่งเสริมในเด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนและฝึกทักษะการเรียนร
ู้จากคอมพิวเตอร์

2.4  พัฒนากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของ
เด็ก โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

2.5 พัฒนารูปแบบการ จัดนิทรรศการแสดง
ผลงานเด็ก

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1  พัฒนาห้องศูนย์การเรียนให้มีสื่อเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

1.2  พัฒนาการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

2.  โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
2.1 พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีที่หลากหลาย

2.2  สำรวจแหล่งการเรียนรู้และเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

2.3  ส่งเสริมในเด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนและฝึกทักษะการ
เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์

2.4  พัฒนากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก
โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

2.5  พัฒนารูปแบบการ จัดนิทรรศการแสดง
ผลงานเด็ก

2.6  สรุปรายงานผล

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา  2552

ปีการศึกษา  2553

ปีการศึกษา  2554

3.  มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ครบทุกด้าน จากการสังเกต สัมภาษณ์ แฟ้มผลงานเด็กแล้วรายงานพัฒนาการเด็กถึงผู้
ปกครอง

1  โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็ก

1.1  บันทึกพัฒนาการเด็กจากการสังเกต 
สัมภาษณ์  ผลงานเด็ก

1.2  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง ร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม  สติปัญญา

1.3  จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

1.4  จัดระบบการเก็บแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก

1.5  รายงานพัฒนาการของเด็กถึงผู้ปกครอง

1  โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
1.1  บันทึกพัฒนาการเด็กจากการสังเกต 
สัมภาษณ์ ผลงานเด็ก

1.2  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง ร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม  สติปัญญา

1.3  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

1.4  พัฒนาระบบการเก็บแฟ้มสะสมผลงาน
ของเด็ก

1.5  รายงานพัฒนาการของเด็กถึงผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง

1  โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
1.1  บันทึกพัฒนาการเด็กจากการสังเกต 
สัมภาษณ์  ผลงานเด็ก

1.2  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง ร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม  สติปัญญา

1.3  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

1.4  พัฒนาระบบการเก็บแฟ้มสะสมผลงาน
ของเด็ก

1.5  รายงานพัฒนาการของเด็กถึงผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง

1.6  สรุปรายงานผล

ธรรมนูญโรงเรียนภัทรวิทยา
ภาระงาน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ครอบคลุมประสบการณ์สำคัญที่กำหนดในหลักสูตร ยึดหยุ่นตามสาระการเรียนรู้และความสนใจของเด็ก ประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน แหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก มีการประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน ด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก
และนำผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปี

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอบสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษณะตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 โดยเน้นด้านคุณธรรม วิชาการ เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย
มีการประเมินผลตามสภาพจริง ระหว่างการเรียนการสอน ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเมินผล
รวมตลอดปีการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมกับรายงานผลการประเมิน
ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยมุ่งให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ต่อให้สามารถเลือกแนวทางที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จากการทดลอง สื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆเช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและแหล่งความรู้ทั้งภายในและนอก
สถานที่ มีการประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างการเรียนการสอน ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และประเมินผลรวมตลอดปีการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมกับ
รายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ทิศทางในอนาคต
ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

โรงเรียนภัทรวิทยานำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ

ในปีการศึกษา  2551  โรงเรียนภัทรวิทยา มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยโดยรายงานผลตาม 18 มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
จำแนกเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแหล่ง
การเรียนรู้ ได้แก่

1.1มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆให้เด็กบรรลุตามตัวบ่งชี้

 1. โครงการงานอภิบาล   
 2. กิจกรรมวัจนพิธีกรรม  วันสำคัญต่างๆในวันแม่และวันพ่อ  วันคริสต์มาสนักเด็กทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. กิจกรรมสอนจริยวันละ 30 นาที โดยครูเล่านิทาน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละหน่วยการเรียนและเด็กบาง
  ส่วนเรียนคำสอน  เรียนจริยศึกษาตามศาสนาที่เด็กนับถือ
 4. โครงการงานแพร่ธรรม
 5. กิจกรรมการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเทศกาลมหาพรต  เด็กทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม
 6. กิจกรรมพระวาจาทรงชีวิต เด็กทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยครูจะนำคำสอนมาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเด็ก
  หน้าเสาธงทุกวัน

การจัดกิจกรรมดังที่กล่าวมาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจและเรียนรู้คุณค่าแห่งความดีที่มีอยู่ในศาสนาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

-  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำวันเด็กทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยครู   จะอบรมจริยะธรรมยามเช้าหน้าเสาธง  
ตามหัวข้ออบรมประจำเดือนทุกวัน
-  กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย   อาทิ การไหว้ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง และการรับของ   ส่งของ เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
-  กิจกรรมนักเรียนจริยธรรมดีเด่น เด็กระดับชั้นปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกา คัดเลือกเด็กเป็นตัวแทนห้องเป็นนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดีเด่นของแต่ละห้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเด็กได้รับการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรมและมารยาทไทยและ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ   มีมารยาทไทยที่ดีงาม

4.  โครงการหนูน้อยประหยัดและออม  เด็กระดับชั้นอนุบาลเป็นกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดโดยให้เด็กทำกระปุกออมสินและนำ
เงินที่เหลือใช้มาออม  , การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุ ,  การนำเศษสบู่ชิ้นเล็กๆ   มาผสมเพื่อทำเป็นสบู่เหลวไว้ล้างมือ

5. กิจกรรมบันทึกความดี   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ โดยให้รณรงค์ปลูกฝังให้เด็กส่งสิ่งของและเงินที่เก็บได้ที่ห้อง
ธุรการและบันทึกความดีที่ได้กระทำนอกจากนี้ให้เด็กบันทึกความดี ด้านต่างๆทั้งที่เกิดที่บ้านหรือในโรงเรียนโดยการวาดภาพ
ความดีที่กระทำบันทึกเล่าเรื่องเหตุการณ์

6.  กิจกรรมประกวดมารยาท        สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสอน

7.  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติดี   มีคุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น

8.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน     ทุกระดับชั้นเพื่อให้เด็กรู้เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยได้เหมาะสมในทิศทาง
เดียวกัน

9.  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย     ในการเข้าค่ายอนุบาลฝึกการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท 
รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

10.  กิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนได้กำหนดให้ครูประจำชั้น เป็นครูที่หน้าที่อบรม แนะนำ ดูแล และแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
เพื่อให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดีงาม

11.  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ     เช่นวันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู

1.2 กิจกรรมตามหน่วยสาระการเรียนรู้       ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
                จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็ก มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความกตัญญูกตเวที   มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น   รู้จักประหยัดใช้และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมตามวัย

 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสำนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ และนโยบายจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โดยพัฒนาผู้เรียนให้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม   ดังนี้

 1. มีโครงการตกแต่งบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โดยมีกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องเรียน อาคาร
  เรียน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนกำหนดเขตรับผิดชอบให้ครู และเด็กร่วมดูแลรักษาความสะอาด และตกแต่ง
  ห้องเรียน และสวนย่อมหน้าห้องเรียนให้สะอาดสวยงาม
 2. กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก โดยให้จุดบริการอาหารใช้จานชาม และลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้วัสด
  ุที่ทำลายได้ง่ายกว่า
 3. กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำใช้ไฟของสภานักเรียน เพื่อให้เด็กลดการใช้พลังงานทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน โดยมีสภา
  นักเรียนนำป้ายมาติด
 4. กิจกรรมโครงการสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง   โดยทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓ จัดกิจกรรม
  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตดังนี้
 5. กิจกรรมขวดน้ำรีไซเคิล
 6. กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล
 7. กิจกรรมกระดาษมือสอง
 8. กิจกรรมกระปุกออมสิน
 9. กิจกรรมพบน้องสบู่
 10. กิจกรรมสมุดรีไซเคิลสารพันประโยชน์
 11. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของระดับปฐมวัย

              8. กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
                จาการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กรู้จักคุณค่าในการักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้เด็ก
เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม การทำโครงงาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตจากหลากหลายกิจกรรม  ดังนี้

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 2. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองระดับอนุบาล
 3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 4. มีกิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล กิจกรรมกีฬาอนุบาลสัมพันธ์

               5. กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
           จาการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็กมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ,ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่างมีความสุข

มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ไขปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์
โรงเรียนภัทรวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ โดยกำหนดเป็นพันธกิจข้อที่2  และได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้

 1. โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
 2. กิจกรรมแข่งขันทักษะพัฒนาการ  เช่น กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะ
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามศักยภาพในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก แ ละกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
 3. จัดนิทรรศการผลงานเด็ก โดยนำเสนอหน่วยการเรียนรู้เป็นโครงงานเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกการคิด รู้จักการทำงาน
  ร่วมกัน และฝึกการแก้ปัญหาให้กับเด็ก เช่น โครงานกล้วยปิ้ง       อร้อย  อร่อย โครงงานขนมปุยฝ้าย  โครงงานหนูเป็น
  เด็กไทย เป็นต้น
 4. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชา    และ  ส่งเสริมสุนทรียภาพและคุณลักษณะด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
 5. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น วาดภาพระบายสี  ปั้นดินน้ำมัน  ฉีกปะ  กายบริหารประกอบจังหวะ ( แอโรบิค )
 6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการพูดและกล้าแสดงออก   เป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกการแนะนำตัวเองที่หน้าชั้นเรียน การนำเรื่อง
  หรือเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้พบเห็นมาพูดให้  เพื่อน ๆ และครูได้ฟังทุก ๆ วัน โดยมีการเปลี่ยนกันออกไปเล่าเพื่อเป็น
  การส่งเสริม  ทักษะทางด้านการพูดของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีการกล้าแสดงออกไปในทางที่ดี
 7. โครงการบัณฑิตน้อย
 8. กิจกรรมบัณฑิตน้อย   เป็นกิจกกรมที่จัดขึ้นโดยเป็นการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบชั้นในระดับอนุบาล 3 
  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา

  4.  กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน
                  ส่งผลให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่  5 เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
โรงเรียนวิสัยทัศน์ที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ 4 ว่าด้วยการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาให้เด็กให้มีความรู้เต็มศักยภาพและโรงเรียน
ได้ดำเนินการพัฒนา  ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีหลักสูตร  English  Program เฉพาะอนุบาล 3 มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้

-  กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีการออกแบบสำรวจความต้องการทางด้านหลักสูตร
แก่ผู้ปกครอง  
-  จัดทำปฏิทินแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเทศกาล ประเพณี วันสำคัญต่างๆ ตามปีปฏิทิน
-  กิจกรรมผลิตสื่อ ประกวดสื่อดีเด่น เพื่อให้ครูทุกคนผลิตสื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญ
-  จัดทำงานธุรการประจำชั้น เช่น บันทึกพฤติกรรมเด็ก บันทึกคำพูด บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก บันทึกกิจกรรมซ่อมเสริม
บันทึกทะเบียนการผลิตและการใช้สื่อประจำชั้น
-  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ โดยจะมีครูหัวหน้าสายชั้น  
เพื่อนครูในสายสับเปลี่ยนกันนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-  งานพัฒนาห้องศูนย์การเรียน   มีการปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ให้น่าสนใจ ส่งเสริมพัฒนาการจากการเล่น และมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อสื่อและอุปกรณ์เพิ่มเติมทุกปีการศึกษา

 1. โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการเด็ก

-  งานสื่อสายใยพัฒนาลูกน้อย   ทางโรงเรียนมีการรายงานพัฒนาการของลูกน้อยเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อลูกน้อย
จะได้รับการพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้านเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ1 ครั้ง
-  บันทึกประเมินพัฒนาการทุกด้าน   มีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กทุกคนเป็นระยะๆ แล้วนำผลมาประเมินลงใน อบ.1  
  สรุป   ลงตามพัฒนาการด้านต่างๆ ในแต่ละภาคเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษานำผลมาประเมิน สรุปลงในสมุดรายงานประจำ
ตัวของเด็กรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
-  กิจกรรมแฟ้มผลงานดีเด่น    ของเด็ก เด็กทุกคนได้มีการจัดเก็บผลงาน จากกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ในแฟ้มผลงานดีเด่น
โดยเลือกผลงานที่ชอบเดือนละครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่งคืนให้ผู้ปกครอง
-  สถิติสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   ครูมีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาสรุปสถิติในรูปกราฟ ทุกพัฒนาการ
เพื่อความชัดเจน และนำผลนั้นมาปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาการเด็กทุกคนในระดับต่อไป

3. โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะพัฒนาการ มีการจัดการแข่งขันในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง กิจกรรมที่
ส่งเสริมตามศักยภาพ เช่น วาดภาพระบายสี ฉีกปะ ปั้นดินน้ำมัน คัดลายมือ
-  กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็ก  เป็นการนำเสนอผลงานในการจัดประสบการณ์ภายในห้องเรียน เพื่อแบ่งปันหน่วย
ประสบการณ์ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น สื่อ อุปกรณ์ของจริง
-  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
-  กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จกการค้นหาคำตอบด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกชุมชนมีวิทยาท้องถิ่นที่มีความชำนาญมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
-  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เด็ก มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ,เล็กได้ประสานสัมพันธ์กัน  ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 
ได้แม่นยำ  มีการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ รู้จักสังเกต  สำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์  จำนวน 
ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆได้ดี

 มาตรฐานที่  6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านพัฒนาตนเอง
                โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วัดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในของโรงเรียนและดำเนินกิจกรรม  ดังนี้

 1. โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
  1. กิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้นอกสถานที่เช่น บ่อน้ำพุร้อน โรงเพาะเห็ด

กิจกรรมทัศนศึกษาภายในโรงเรียน เช่น สวนสมุนไพร โรงเลี้ยงสัตว์

  1. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน
  2. กิจกรรมบันทึกการอ่าน
  3. กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง
  4. กิจกรรมโฮมรูม
  5. โครงงานเป็นกิจกรรมที่เด็กมีการซักถามครู สนใจใฝ่รู้
  6. กิจกรรมแข่งขันทักษะพัฒนาการ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
   เช่น กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมกายบริหารประกอบจังหวะ (แอโรบิค)

กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
เด็กรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่  7 เด็กมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
                โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ    มีแบบบันทึกการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและมีบันทึกการตรวจสุขภาพของห้องเรียนโดยครูเป็นผู้ตรวจ
  2. กิจกรรมออกกำลังกาย     มีการจัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงตอนเช้า กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
   ตามตารางกิจวัตรประจำวัน
  3. กิจกรรมใช้ห้องพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีการจัดยาพร้อมเวชภัณฑ์แบบมีบันทึกการใช้ยา  มีครูผู้รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด
  4. กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกายเด็กทุกระดับชั้นโดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
  5. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศ การเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
  6. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางด้านการพูด และการกล้าแสดงออกเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกการแนะนำตัวเองที่
   หน้าชั้นเรียน การเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ที่ตนเองไปพบเห็นมาให้เพื่อนๆและครูได้ฟังทุกๆวันโดยมีการ
   ผลัดเปลี่ยนกันออกไปเล่าเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของเด็กและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
   ได้มีการกล้าแสดงออกที่ดี
  7. กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมช่วงเช้าและบ่าย ช่วงเช้าดื่มนมจืด ช่วงบ่ายขนมปัง
  8. กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล    เด็กมีความร่าเริงแจ่มใสที่ได้ทำกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
ทำให้เด็กรักการออกกำลังกายดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่  8  เด็กมีสุทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
                โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถเต็มศัยกยภาพ มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว โดยจัดเป็นการกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมในหน่วย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีสุนทรียภาพ  คุณลักษณะด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

  1. กิจกรรมกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โดยจัดเป็นประจำทุกปี
  2. กิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
  3. กิจกรรมการแสดงออกของเด็กเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วาดภาพระบายสี วันลอยกระทง ฉีกปะภาพวันแม่ ฯ ล ฯ

2.  กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี และ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

                มาตรฐานที่  9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ

  1. โครงการพัฒนาบุคลากร
  2. โครงการโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์

โรงเรียนมีฝ่ายบริหารจัดการในการสันหาบุคลากรจัดวางอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความสามารถ ทำงานเต็มศักยภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยดำเนินการพัฒนาดังนี้

 1. จัดอบรมครูภายในโรงเรียน โดยครูทุกคนเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
 2. จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมกับภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในโรงเรียนในเครือเซนโยเซฟคอนแวนด์
 4. สนับสนุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 5. จัดกิจกรรมบันทึกการอ่านให้ครูทุกคนศึกษาหาความรู้จากการอ่านและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ
 6. จัดกิจกรรมเสวนาธรรมและมิสซาศุกร์ต้นเดือนเพื่อให้ครูได้รับข้อคิดและแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินชีวิต
 7. จัดกิจกรรมประชุมครูทุกเดือน ประชุมฝ่าย และการประชุมสายชั้น เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานของตน
 8. มีกิจกรรมการนิเทศครูเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
 9. มีการจัดทำบันทึกการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. จัดกิจกรรมพักผ่อนประจำปีให้ครูได้ทัศนศึกษาและมีกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
 11. มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโสเพื่อให้ครูเคารพรักและให้เกียรติเพื่อนครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลการดำเนินงาน
ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
ผู้ปกครอง ชุมชน  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา   แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับความเปลี่ยนแปลง   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตาม
ความถนัด  ครูมีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนันสนุน)

มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้
ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กและเข้าใจเด็ก
เป็นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและเด็กมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้เด็ก และอิงพัฒนาการของเด็ก
มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์
3. โครงการวัดประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ครูโรงเรียนภัทรวิทยา มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติมในแผนการจัดการเรียนรู้
และสามารถนำไปใช้จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของเด็ก มีการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล และจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการสอน และกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การทำวิจัย การแก้ปัญหาเด็กระบายสี , วิจัยเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน โดยใช้นิทาน คำคล้องจอง และแบบฝึกทักษะ , การแก้พัฒนาการนอนหลับยากในตอนบ่ายของเด็ก , ปัญหาเด็กใช้กล้าม
เนื้อมือเล็ก มือ และตา ไม่สัมพันธ์กัน การทำโครงงานสำรวจสัตว์ที่เป็นของเล่น , โครงงานสลัดผัก ผลไม้ , โครงงานหนูเป็นเด็กไทย  
การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต การทดลอง กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ทั้งส่งเสริมให้เด็กศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีระบบนิเทศการสอน ซึ่งติดตามประเมินพัฒนาผลการสอนให้ครูได้พัฒนาตนเองเพิ่มยิ่งขึ้น
ครูทุกคนมีการทำแผนการสอนครบทุกระดับชั้น มีการวัดผลอย่างหลากหลายและเป็นระบบ ครูนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของเด็ก

ผลการดำเนินงาน

 1.   ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย)

มาตรฐานที่  11  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนภัทรวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นพระสงฆ์(นักบวชชาย)ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค และเป็นภคิณี(นักบวชหญิง)
คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำ
งาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ การทำงานเน้น
การกระจายอำนาจและส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรทุกฝ่าย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและบุคคลทั่วไป มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ครูจัดทำ
กำหนดการสอนแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ และกำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายทุกวันจันทร์เพื่อเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในสถานศึกษาเป็นระบบ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลามีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกๆด้าน ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ มีความไว้วางใจในผลงานของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
โรงเรียนภัทรวิทยามีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และเหมาะสมและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการกระจายอำนาจ
และมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย รับผิดชอบงานดังนี้ ฝ่ายบริหารจัดการ ผ่ายวิชาการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อให้แต่ละฝ่ายร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา
การศึกษาของโรงเรียน คือ ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สังคมระบบโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสาย หัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้าแผนก โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และจัดทำทำเนียบโครงสร้าง
การบริหารงานไว้อย่างชัดเจนทุกปีการศึกษาโรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนภัทรวิทยา  คณะกรรมการ
ศิษย์เก่า และสภานักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำธรรมนูญโรงเรียน (2549-2551) แผนปฏิบัติการประจำปีปฏิทินปฏิบัติ
งาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรู้ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน

ผลการดำเนินการ
โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร มีระบบบริหารที่มีความคล่องตัวสูงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบบริหารและการพัฒนาผู้เรียน

 

มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
โรงเรียนภัทรวิทยามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร    และเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี
คุณภาพและดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจการบริหารทำให้การบริหาร
งานของฝ่ายดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนการทำ
งานของบุคลากรให้มีประสิทธิผล แต่ละฝ่ายดำเนินงานตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนและสอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดระบบติดตามตรวจสอบการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทุกวันจันทร์

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร การบริหารมีความคล่องตัวสามารถตรวจสอบติดตามการ
ดำเนินงาน ส่งผลให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

 
มาตรฐานที่  14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก และท้องถิ่น มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้
ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอกความถนัด และความสามารถของเด็กมีการส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์ และสื่อ อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็ก
มีระบบการนิเทศการเรียนการสอน และนำผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน โรงเรียนภัทรวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  
ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมมวลประสบการณ์อย่างหลากหลายคำนึงถึงธรรมชาติและวัย ความต้องการของเด็ก
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมดังนี้
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์    โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการ
-   มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนครบทุกมวลประสบการณ์เหมาะสมกับเด็กและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
โดยมีคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุก
กลุ่มประสบการณ์ การจัดทำโครงงาน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดประเมินผลเด็กอย่าง
เป็นระบบ
-   มีหน่วยการเรียน และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งกิจกรรมพัฒนาเด็กให้เด็กเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด
-   มีการให้ความรู้แก่ครูในการจัดทำหลักสูตร จัดทำแผนมวลประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    และส่งเสริมความสามารถของ
เด็กให้สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
-   มีระบบการนิเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมมวลประสบการณ์เพื่อประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงาน
ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและมีความสมารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวลประสบการณ์อย่างหลากหลายและมีการรายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กหลากหลาย

 1. โครงการดูแลช่วยเหลือเด็ก

โรงเรียนมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลายโดยจัดกิจกรรมดังนี้

 1. รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดทำระเบียนสะสมเด็กรายบุคคล ประเมินพฤติกรรมเด็กรายบุคคล
 2. คัดกรองเด็กเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา
 3. มีการเยี่ยมบ้านเด็ก และบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็ก
 4. ส่งเสริมเด็กโดยจัดกิจกรรมโฮมรูม และการประชุมผู้ปกครองเด็ก
 5. กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับเด็ก และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันสำคัญต่าง ๆ
 6. กิจกรรมงานส่งต่อ โดยมีการส่งต่อเด็กภายในจากครูประจำชั้นไปตามลำดับขั้นตอน จนถึงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และการส่ง
  ต่อภายนอกถึงผู้ปกครอง โรงพยาบาล และอื่นๆ
 7. โครงการส่งเสริมมวลประสบการณ์

โครงการเสริมปัญญา พัฒนาความรู้ ดำเนินการดังนี้

 1. โรงเรียนโดยฝ่ายอนุบาลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้ควบคู่ไปกับ 6 กิจกรรมหลัก
 2. เด็กที่มีความสามารถทางวิชาการภายในโรงเรียน และทักษะทางวิชาการด้านอื่นๆ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนภัทรวิทยาเข้าร่วม
  แข่งขันกับกลุ่มโรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 และระหว่างเขตต่อไป
 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของเด็กได้เต็มศักยภาพได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
 4. ในภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษามีการจัดแข่งขันทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรมโครงงานผลงานของเด็กในกิจกรรมแสดง
  นิทรรศการผลงานของเด็กตามหน่วยประสบการณ์
 5. มีการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่  วันลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการหนูประหยัด และออมดำเนินการดังนี้
 7. อบรมคุณธรรมประกวดมารยาท และการไหว้ให้ทุกช่วงชั้นเดือนละ 1 ช่วงชั้น
 8. จัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่ออบรมเด็กประจำเดือน ๆ ละ1 ครั้ง
 9. คัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มอบใบเกียรติบัตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา
 10. นักเรียนทุกระดับชั้นจัดทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัด และอดออม
 11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์และกีฬา/นันทนาการ ดำเนินการดังนี้
 12. ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษามีการจัดแข่งขันทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรมโครงงานผลงานของเด็กในกิจกรรมแสดง
  นิทรรศการผลงานของเด็กตามหน่วยประสบการณ์
 13. มีการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
 14. การจัดกิจกรรมสืบสาน และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ดำเนินการดังนี้
 15. เกมการละเล่นแบบไทย
 16. กิจกรรมลอยกระทง
 17. กิจกรรมตามหน่วยที่หนูชอบ เช่น ทำขนมไทย
 18. แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
 19. ร่วมจัดกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดไทยวัฒนราม สำนักสงฆ์หนองกิ่งฟ้า เนื่องในวันเข้าพรรษา
 20. จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในวันลอยกระทง
 21. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ดำเนินการดังนี้
 22. จัดตั้งหัวหน้าห้อง หัวหน้ากลุ่ม ฝึกความเป็นผู้นำ – ผู้ตาม
 23. กิจกรรมหน้าเสาธง
 24. กิจกรรมเล่าเรื่อง นิทาน
 25. กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล

ผลการดำเนินงาน
ครูมีการจัด และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่เข้มแข็ง และทั่วถึง  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของเด็กได้เต็มศักยภาพ  ปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีงาม   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์และกีฬา/นันทนาการ และ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

 

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
                สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอด
ภัยของเด็ก มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีการจัด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาโรงเรียนมีนนโยบายจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียน
ที่ดีขึ้น โดยบริการและ จัดสภาพสิ่งแวดล้อมดังนี้

 1. มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการตกแต่งบำรุงรักษา ดำเนินงานการจัดสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน
  ให้มั่นคงแข็งแรงต่อการให้บริการเด็กและบุคลากร

จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อให้เด็กทุกระดับชั้นใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการแก่ชุมชนตลอดปีการศึกษา
จัดสร้างสนามกีฬาด้านหลังอาคารเรียน เพื่อให้บุคลากรและชุมชนมีสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย และใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ ขุดบ่อบาดาลเพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการบำรุงรักษาสวน สนาม และต้นไม้ และเพื่อลดการใช้น้ำประปา
ดำเนินการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณต่าง ๆ ที่ชำรุดสึกหรอ ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง พร้อมต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

 1. มีโครงการตกแต่งบำรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการดูแลรักษาและตกแต่งห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน ห้องสุขา
  อาคารอเนกประสงค์ และอื่น ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและพร้อมต่อการให้บริการและจัดป้ายนิเทศความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
  ห้องเรียนให้เด็กและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเอื้อต่อการเรียนรู้
 2. มีการจัดห้องสื่อ จัดซื้อสื่อ และผลิตสื่อโดยครูเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
 3. มีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบริการสื่อเทคโนโลยี และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้บริการในการดำเนินการ
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
 4. มีระบบการควบคุมดูแลการใช้วัสดุครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์
  ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม   เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของเด็ก 
มีการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย  มีห้องเรียนห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียง และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดี  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา

มาตรฐานที่  17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
                สถานศึกษามีการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา
โรงเรียนภัทรวิทยามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดมาสอนเสริมในเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดี
 2. นำเด็กไปศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในอำเภอ  เช่น

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สถิติการใช้
(จำนวนครั้ง / ปี)

ชื่อแหล่งการเรียนรู้

 1. วัดไทยวัฒนาราม
 2. บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา
 3. โรงงานเพาะเห็ด

 

1
1
1

 1. จัดแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิ สวนสมุนไพร สวนภูมิรักษ์ สวนหย่อม ห้องสมุด ห้องสมุดไอที ห้องศูนย์การเรียน
  ศูนย์หัวแหลม ห้องโสต เพื่อให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามความสนใจ ตามธรรมชาติ

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีการสนับสนุนเด็ก   มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งใช้บุคลากรในท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน
 
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรศาสนา สถาบันวิชาการ องค์การภาครัฐและเอกชน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ในชุมชน

                สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ และบริการชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดังนี้

 1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กกิจกรรมพบผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้และรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการดำเนินการ
  พัฒนาเด็กร่วมกันของบ้านและโรงเรียน
 2. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมแข่งขันในทางวิชาการร่วมกับ
  กลุ่มการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น รณรงค์การไปเลือกตั้ง รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก รณรงค์เรื่องยาเสพติด
  การปลูกต้นไม้ร่วมกับเทศบาลท่าสายลวด
 4. ส่งบุคลากรครูและเด็กเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเชิญบุคลกรจากหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียน
 6. ให้บริการกับชุมชนในเรื่องสถานที่ เช่น สนามกีฬา ห้องประชุม และให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการให้ความรู้กับนักเรียนอื่น ๆ
  ในท้องถิ่น คือ บริการศูนย์หัวแหลม และการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ และกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ของจังหวัด

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมีการประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้