บุคคลากรรับผิดชอบงานปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสานงานจากฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายบริหารจัดการ นางโสรยา ธรรมใจ/ นางสาวอภิชญา ทาเปรียว
ฝ่ายวิชาการ / นางปาริฉัตร ประทุมวงษ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน นางจินตนา ขันแก้ว
ฝ่ายจิตตาภิบาล นางสาวณัฐนันท์ สวยงาม / นางสาวนิภาวี ลัดลอย

หัวหน้าสายชั้น


อนุบาล  1                       นางสายพิณ เบ็ญพาด
อนุบาล  2                       นางสาวอรณี นวลจันทร์               
อนุบาล  3                       นางมีนา ทรรศนะปัญญา    
ประถมศึกษาปีที่  1            นางศุภร นายอง
ประถมศึกษาปีที่  2            นางวิรารัตน์ ศรีรมย์
ประถมศึกษาปีที่  3            นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว
ประถมศึกษาปีที่  4           
นางสาวนุจรี  สังข์อยู่
ประถมศึกษาปีที่  5            นางรัตนา  ศรีคำลือ
ประถมศึกษาปีที่  6            นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 1              นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 2              นางกัลยา ทาลำปาง
มัธยมศึกษาปีที่ 3              นางสาวธนวรรณ อินอ่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 4              นางสาวสุนิษา เปี้ยน้ำล้อม
มัธยมศึกษาปีที่ 5              นางสุภาพร แสงทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6              นายประภาส  คำพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กลุ่มสาระภาษาไทย                         นางสาวปาริฉัตร  ประทุมวงศ์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                       นายนิรัญ  สุขหล่อ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                      นางสาวกานดา  บุญรัตน์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ                      ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา  ใจมา
กลุ่มสาระการงานฯ                          นางสาวกัลยา  ทาลำปาง
กลุ่มสาระศิลปะฯ                             นายจุมพล นวลสิงห์
กลุ่มสาระสุข-พละ                            นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                 นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นางสาวปาริฉัตร  ประทุมวงศ์ 
นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
นางสาวพิมพา  อินทกานนท์
นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
นางศรีรัตน์  กรประเสริฐ
นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
นางรัตนา  ศรีคำลือ
นางสาวนุจรี  สังข์อยู่
นางสาวฉวีวรรณ  นายอง


นายนิรัญ  สุขหล่อ
นางสาวประนอม  ทุนพิรัตน์ 
นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
นายจีระศักดิ์  แสนใส
นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
นางสาวกรวรรณ  ทิน้อย
นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว
นางสาวชนิดา  สร้างทรัพย์
นายวินัย  ทาพันธ์
นางสาวกนิษฐา  นายอง
Mrs. Melinda


นางสาวกานดา  บุญรัตน์
นายประภาส คำพวง
นางวิรารัตน์  ศรีรมย์
นายณัฐพล  สุจพันธ์
นางวารวิชนี  เสมสมาน
Ms.Jerrah

กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ


ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา  ใจมา
นางสาวฉัตรีญา  กล้าจอหอ
นางสุจินต์  สุภาพกุล
นางสาววรดา  โม่ต๊ะ
นางอรุณี  โรจน์ศิวะกูล
นางสาวณัฐนันท์  สวยงาม


นางสาวกัลยา  ทาลำปาง
นายเกียง  ชนะพิม
นางโสรยา  ธรรมใจ
นางสาวมธุรส  ทวิชาติ
นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ


นายจุมพล  นวลสิงห์
นายวัชระ  ถาวโรฤทธิ์
นางสาวฐิติมา โชติวิชัย
นายสมศักดิ์ ธุถาวร

นางสาวนิภาวี  ลัดลอย
Ms.Sofia

กลุ่มสาระพละ-สุขศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 


นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
นายยุทธพงศ์  การะยม
นายวิสูตร  คชเถื่อน
นายวุฒิชัย  เรือนคำ
นายสมรส  ทุมจินดา


นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
นางจินตนา  ขันแก้ว
นางสาวรัตนา  เบรียะเซกู่
นางกรรณิกา  คำเขื่อน
นางสาวอภิญญา  จิตต์จำนงค์
นางธันวดี  สืบวงศ์รอด
นางสาวอุดมพร  ถนอมจิตร
Sr.Gemma

 
ลำดับที่
ชั้น
ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่
ชั้น
ผู้รับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

เตรียมอนุบาล
เตรียมอนุบาล
อ.1/1
อ.1/2
อ.1/3
อ.2/1
อ.2/2
อ.2/3
อ.3/1
อ.3/2
อ.3/3
อ.3/4

ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.5/1
ป.5/2
   ป.5/3   
ป.5/4
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ป.6/4
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3


นางจันทร์จิรา  อาลัย
นางสาวกานต์รวี สายชลนิรันดร์
นางสายพิณ เบ็ญพาด
นางสาวกาญจนา กินตาว
นางสาวภัณปภา ดอยลอม
นางสาวพัชรินทร์ หอมพิกุล
นางสาววิลาวรรณ สุรเนตร
นางสาวอรณี นวลจันทร์
นางวรางคณา  เทือกจันคำ
นางมีนา ทรรศนะปัญญา
นางสาวกนิษฐา นายอง
นางอรุณี โรจน์ศิวะกุล
นางศุภร  นายอง
นางวิรารัตน์ ศรีรมย์
นางสาวอุดมพร ถนอมจิตร
นางสาววารวิชนี เสมสมาน
นางศิรารัช ปุกปนันท์
นางสาวฉวีวรรณ นายอง
นางสาวอริสรา แพทย์เจริญพานิชร
นางสาววรดา โม่ต๊ะ
นางสาวพิมพา อินทกานนท์
นางสาวอภิชญา ทาเปรียว
นางสาวนภษร เพิ่มเขียว
นางนุจรี สังข์อยู่
นางสาวชนิดา  สร้างทรัพย์
นางสาวอภิญญา  จิตต์จำนงค์
นางสาวรัตนา เบรี๊ยะเซกู่
นางรัตนา  ศรีคำลือ
นางรัตนา  ศรีคำลือ
นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
นายวินัย ทาพันธุ์
นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
นางศรีรัตน์ กรประเสริฐ
นางสาวณัฐนันท์  สวยงาม
นางสาวกรวรรณ ทิน้อย
นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุข
นางกณภัทร จันพ่อตา
นางกัลยา ทาลำปาง
นายนิรัญ สุขหล่อ
นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
นายณัฐพล สุจพันธ์
นางธันวดี สืบวงค์รอด
นางสาวกานดา  บุญรัตน์
นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
นางสุภาพร คำพวง 
นางสาวปาริฉัตร  ประทุมวงศ์
นายประภาส  คำพวง
นางสาวมธุรส ทวิชาติ
นางจินตนา  ขันแก้ว

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

พิเศษ อ.1/1
พิเศษ อ.1/2
พิเศษ อ.1/3
พิเศษอนุบาล
พิเศษ ป.1
พิเศษ ป.2
พิเศษ ป.3
พิเศษ ป.4
พิเศษ ป.5
พิเศษ ป.6
พิเศษ ม.1
พิเศษ ม.1
พิเศษ ม.2

พิเศษ ม.2
พิเศษ ม.3
พิเศษ ม.3
พิเศษ ม.4
พิเศษ ม.4
พิเศษ ม.5
พิเศษ ม.6
พิเศษ EP.
พิเศษ EP.
พิเศษ EP.
พิเศษ EP.
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ/สารบรรณ
พิเศษ/บัญชี
พิเศษ/พัสดุ
พิเศษ/วิชาการ
พิเศษ/บริการ
พิเศษ/EP

นางสาวรัศมี อินอุดออน
นางสายพิณ  เบ็ญพาด
นางสาวฐิติมา  โชติวิชัย
นางสาวสุพิชญา อินต๊ะสง
นายยุทธพงศ์  การะยม
นายวิสูตร  คชเถื่อน
นายสมศักดิ์ ธุถาวร
นายจุมพล นวลสิงห์
นายเกียง ชนะพิม
นางสาวนิภาวี ลัดลอย
นายจีระศักดิ์  แสนใส
นางกรรณิกา คำเขื่อน
นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
นางสาวฐิติมา โชติวิชัย

นางโสรยา  ธรรมใจ
นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
นายวัชรพงษ์ ประคำมา
นายสมรส  ทุมจินดา
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา  ใจมา
นายพิศิษฎ์ พิมลวรรธนะ
Mrs.Melinda
Ms.Aiza
Ms.Jerrah
Ms.Sofia
นางสุจินต์  สุภาพกุล
นายพีรพัฒน์  เฮิงโม
นางธนิษฐา กาไสย
นางสาวอัญชลี  ช้างนาม
นางสาวศิริพร  เครือใย
นายวุฒิชัย  เรือนคำ
นายวัชระ  ถาวโรฤทธิ์
Sr.Gemma