ปรัชญาการศึกษา: ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สังคม อัตลักษณ์: วินัยดี มารยาทงาม เอกลักษณ์: ใช้เทคโนโลยีเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเล่านิทาน English Camp 2014

ผลการเข่งขันวิชาการ โรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เด็กชายณภัทร สมิทธิกร ระดับชั้น ป.1-3 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชนิดา สร้างทรัพย์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เด็กชายนำพล ชุ่มสวัสดิ์ และเด็กหญิงกัญญาณัฐ มลิวรรณ ระดับชั้น ม.1-3 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มลือชา
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) นางสาวสิริประภา สุวรรณวงษ์ ระดับชั้น ม.4-6 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูจินตนา ขันแก้ว

รองชนะเลิศเหรียญเงิน
การแข่งขันเพลงคุณธรรม ประเภททีม โดย เด็กหญิงบุษกร อุตบังวงศ์ , เด็กหญิงบุษยมาส คล้ายจินดา , เด็กหญิงฐิติกา จันทร์ประไพร , เด็กหญิงฐิติยา จันทร์ประไพร และ เด็กหญิงฟ้าใส ลือลาภ ครูผู้ฝึกสอน คุณครูอภินันท์ ถาแก้ว
รางวัลชมเชย
การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงประกายรุ้ง ใจแก้วทิ,เด็กหญิงสโรชา กำธรเดชะ,เด็กหญิงวรกานต์ การเร็ว ครูผู้ฝึกสอน คุณครูรัตนา ศรีคำลือ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงผกามาส คงสมบูรณ์,เด็กหญิงวรารินทร์ ใจดี ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวัชรพงษ์ ประคำมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ(เสริมปัญญา)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก NAPHAT SAMITTIKORN

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก CHANCHANG HUANG

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก KALAYANEE KHAMPIA

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก SUYADIWIN

 

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2555
วันที่ 23 พ.ค. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาจัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล โดยมีบาทหลวงนิพนธ์ สิริวราวุธ เป็นประธาน และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ซึ่งการจัดวจนพิธีกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานพละกำลังในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2555
วันที่ 4 มิ.ย. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2555 ณ ไตรวัฒนาราม โดยมีครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมทำบุญ และเวียนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดีของศาสนาและนำความรู้ไปปฏิบัติในศาสนพิธีต่อไป
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
วันที่ 21 มิ.ย. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมจอห์นปอล โดยมีเซอร์กาญจนา สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ กิจกรรมไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าสืบไป
กิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555
วันที่ 23 มิ.ย. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรวิทยาโดยมีบาทหลวงนิพนธ์ สิริวราวุธ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยมีผู้ปกครองคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในการประชุมเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะผู้บริหาร คณะครู เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนโยบายการบริหารจัดการในปีการศึกษาใหม่
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2555
วันที่ 26 มิ.ย. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรวิทยาโดยมีเซอร์กาญจนา สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมวันภาษาไทย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย มาจัดนิทรรศการ ได้แก่ การวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งบทกลอน คัดไทย และวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษ เป็นคนดีของครอบครัว   สังคม และเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 10 ส.ค. 2555 โรงเรียนภัทรวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรวิทยาโดยมีคุณเยาวภา ลิ้มลือชา เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่
โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น และเกียรติบัตรให้แก่ลูกกตัญญู ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ รางวัลแม่ดีเด่น ระดับชั้นอนุบาล : นางสาวสุภาพร จารุกุลนุกิจ / รางวัลแม่ดีเด่น ระดับประถมศึกษาตอนต้น : นางนงลักษณ์ เติมทรัพย์ทวี / รางวัลแม่ดีเด่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : นางณิชกมล โตจำเริญ / รางวัลแม่ดีเด่น แผนก EP : นางพรจันทร์ อนันต์วรปัญญา /รางวัลแม่ดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : นางวารุณี เพ่งพินิจ / รางวัลแม่ดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นางฤทัยกรานต์ พรมมา /รางวัลแม่ศรีเรือน ระดับประถมศึกษา : รตอ.อรพิน อุปคำ /รางวัลแม่ศรีเรือน ระดับมัธยมศึกษา : นางดวงเดือน จ่าทัน / Single Mom : นางติ่นติ่นตาล หวง / รางวัลลูกกตัญญู ระดับประถมศึกษาชาย : ด.ช.ชญานิน คงประเสริฐ /รางวัลลูกกตัญญู ระดับประถมหญิง : ด.ญ.กุลณัฐธิดา ศิริทรัพย์ชูศักดิ์ / รางวัลลูกกตัญญูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย : ด.ช.กิตติศักดิ์ สุวรรณ์ /รางวัลลูกกตัญญู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง : ด.ญ.ดลยา พิมพ์สุวรรณ /รางวัลลูกกตัญญู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย : นายนรภัทร ชุมสวัสดิ์วงศ์ /รางวัลลูกกตัญญู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง : น.ส.ภัทราพร สีทา

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา "ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 


สถานที่ตั้ง
โรงเรียนภัทรวิทยา 274 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทร. 055-563885 ,086-4464984 โทรสาร.055-563885
คณะผู้จัดทำ กลุ่มงานสารสนเทศ
: : นางสาวณิชนันทน์ มั่นเหมาะ ที่ปรึกษา : นางโสรยา ธรรมใจ