ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2558, 10:43 AM

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนภัทรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของพ่อ โดยโรงเรียนได้คัดเลือกพ่อดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่น

 • วันพ่อแห่งชาติ
  ฝ่ายจิตตาภิบาล
 • วันแม่แห่งชาิต
  ฝ่ายจิตตาภิบาล
 • เข้าค่ายลูกเสือ ป.5-ป.6
  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
 • เข้าค่ายลูกเสือ ป.3-ป.4
  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
 • เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.2
  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
 • วันไหว้ครู
  ฝ่ายจิตตาภิบาล