Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

- แจ้งสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ทางโรงเรียนจะทำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 - 30 มกราคม 2558

- แจ้งหยุดเรียนวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2558 และเปิดเรียนตามปกติวันที่ 19 มกราคม 2558

- แจ้งเวลาสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6 วันที่่ 31 มกราคม 2558

- แจ้งเวลาสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 วันที่่ 31 มกราคม 2558 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

- ผลการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนเอกชน

- ตารางสอบ O - NET ปีการศึกษา 2557รายละเอียด


 

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- พฤหัสที่ 4 วจนพิธีกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายจิตตาภิบาล
  กิจกรรมวันพ่อ ฝ่ายกิจการนักเรียน
  (Big Cleaning Day) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- เสาร์ที่ 13 งานราตรีศรีภัทร ฝ่ายบริหารจัดการ
- จันทร์ที่15-19 กิจกรรมวันพระคัมภีร์ ฝ่ายจิตตาภิบาล
  กิจกรรมวันคริสต์มาส  
- พุธที่ 17 ทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย แผนกปฐมวัย
- ศุกร์ที่ 19 วจนพิธีกรรมวันคริสต์มาส (นักเรียน) ฝ่ายจิตตาภิบาล
- เสาร์ที่ 20 กิจกรรมวันครอบครัวภัทร ฝ่ายบุคลากร
- จันทร์-ศุกร์ที่ 24-26 หยุดเรียนเทศกาลคริสต์มาส -
- เสาร์ 27- 4 มค. 58 หยุดเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ -
- จันทร์ที่ 5 มค. 58 เปิดเรียนทุกระดับชั้น -


Image 08

วันมหาธีรราชเจ้า

-เมื่อวันที่ 26 พฤจิกายน 2557 ได้มีการระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ก่อตั้งลูกเสือไทย ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพประกอบ

Image 08

อบรมวิชา หน้าที่พลเมือง สำหรับคุณครูผู้สอน

-เมื่อวันที่ 22-23 พฤจิกายน 2557 เขตได้มีการจัดการอบรมหน้าที่พลเมือง ให้แก่คุณครูผู้สอนเพื่อจะได้นำไปใช้ใน วิชาที่ตนเองสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพประกอบ

Image 08

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

- เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม 2557 มีการฉลองวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด โดยพระสังฆราชเป็นประธานในพิธ ในโอกาสนี้เป็นการฉลองเขต งานอภิบาลวัดแม่สอด 50 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ

ภาพประกอบ
Image 08

อบรม BTC. ณ โรงเรียนภัทรวิทยา แม่สอด ตาก

- เมื่อวันที่ 13-16 เดือน ตุลาคม 2557 มีการจัดอบรมลูกเสือ BTC. ณ โรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีคนเข้าร่วมประมาณ 50 คน

ภาพประกอบ

 

Image 08

อบรม BTC. ณ โรงเรียนภัทรวิทยา แม่สอด ตาก

- เมื่อวันที่ 26-27 เดือน สิงหาคม 2557 มีการเข้าค่ายลูกเสือประดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพประกอบ
Image 08

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด-วันภาษาไทย มีการอบรมจาก กองร้อยตชด.346 มาเป็นประทานในพิธี และ ให้ข้อคิด

ภาพประกอบ
Image 08

เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

-เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557

มีการเข้าค่ายลูกเสือประดับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2

ประทานเปิดงานในพิธี เซอร์ชอง บัปติสต์ (กาญจนา) สุดประเสริฐ ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพประกอบ

- ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้อง จิราภรณ์ ปะกังพะลัง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเทควันโด ประเภทท่ารำบุคคลปรัชญาการศึกษา: ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สังคม อัตลักษณ์: วินัยดี มารยาทงาม เอกลักษณ์: ใช้เทคโนโลยีเป็น

โรงเรียนภัทรวิทยา 274/1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 055-563885 แฟ็ก 055-563885